Regulamin - Portal MMO • Najlepsze TOP gry online multiplayer MOBA PC
 • ranking gry mmorpg topowe online
 • darmowe gry do pobrania na pc i komputer
 • poradniki gry na komputer darmowe
 • wirtualny świat rewolucja gra online
 • wydarzenia eventy gaming gry komputerowe
 • indie games gry niezależne


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin ustala:
  1. zasady działania serwisu internetowego „Portal MMO” (http://www.portalMMO.pl).
  2. zasady świadczenia usług drogą elektroniczną.
  3. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Usługobiorców.
 2. Aktualna wersja Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej http://www.portalMMO.pl
 3. Ilekroć w Regulaminie mowa o:
  1. Serwisie, rozumie się przez to Portal MMO (http://www.portalMMO.pl),
  2. Informacji handlowej, rozumie się przez to każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodze nia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi,
  3. Świadczeniu usługi drogą elektroniczną, rozumie się przez to wykonanie Usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne,
  4. Umowie,rozumie się przez to umowę o Świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartą między Usługobiorcą a Usługodawcą,
  5. Usługodawcy, rozumie się przez to Administratora i prawnego właściciela Serwisu Portal MMO znajdującego się pod adresem www.portalmmo.pl,
  6. Usługobiorcy, rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi,
  7. Usłudze, rozumie się przez to wszelkie działania świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę Usługobiorcy.


§ 2. Rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługodawca za pośrednictwem Serwisu umożliwia korzystanie z następujących Usług:
  1. wymagających posiadania konta:
   1. system pojedynków gier – możliwość oddawania głosów w pojedynkach składających się z dwóch porównywanych ze sobą gier. Usługobiorca ma możliwość oddania jednego głosu na parę gier. Po oddaniu głosu w każdej chwili istnieje możliwość jego zmiany,
   2. ranking gier – możliwość oceniania występujących w bazie gier, co wpływa na ich ostateczne uszeregowanie w rankingu. Usługobiorca ma możliwość oddania jednej oceny na pojedynczą grę. Po oddaniu głosu w każdej chwili istnieje możliwość jego zmiany,
   3. profil gracza – możliwość tworzenia osobistego profilu składającego się z danych wymienionych w §5lit. d).Każda z zamieszczonych informacji za wyjątkiem danych wymaganych do założenia konta, może zostać ukryta przed innymi Usługobiorcami lub wyświetlona na stosownej podstronie,
   4. forum – możliwość stałego dodawania treści oraz odczytywania lub opiniowania treści dodawanych przez innych Usługobiorców,
   5. dostęp do bazy gier MMO (ang. massively multiplayer online) wyposażony w system automatycznego przekierowywania na zewnętrzne serwery z grami o tematyce MMO na żądanie Usługobiorcy
   6. możliwość komentowania wybranych treści dostępnych w Serwisie poprzez funkcjonujący system komentarzy,
   7. newsletter - przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych oraz merytorycznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu, dotyczących w szczególności nowych możliwości i funkcji Serwisu, informacji na temat nowości produktowych w branży gier, w szczególności recenzji, newsów, opisów etc.
   8. automatyczne powiadomienia – informacje dotyczące aktywności Usługobiorcy lub innych korzystających z Serwisu; zakres powiadomień, a także całkowite wyłączenie tej usługi są regulowane przez Usługobiorcę z poziomu profilu gracza,
  2. niewymagających posiadania konta:
   1. dostęp do przeglądania artykułów i recenzji związanych z grami komputerowymi,
   2. dostęp do przeglądaniaartykułów i recenzji o tematyce popularno-naukowej,
   3. dostęp do przeglądania materiałów video,
   4. dostęp do przeglądania galerii z grafikami,
   5. dostęp do przeglądania rankingów gier,
   6. dostęp do przeglądania pojedynków pomiędzy grami,
   7. dostęp do przeglądania forum serwisu.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.
 3. Prawidłowe korzystanie z Usługi jest uzależnione od łącznego spełnienia po stronie Usługodawcy co najmniej następujących wymagań technicznych:
 4. korzystania z urządzenia komputerowego klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny)lub innego urządzenia umożliwiającego uzyskanie dostępu i przeglądanie Internetu (telefon komórkowy, palmtop, smartfon, tablet itp.),
 5. dostęp do Internetu,
 6. dostęp do poczty elektronicznej,
 7. przeglądarka internetowa Internet Explorer 10 lub nowszy, Mozilla Firefox 14.01 lub nowszy, Google Chrome 10 lub nowszy (Wymogiem koniecznym konfiguracji przeglądarki jest obsługa dokumentów HTML oraz akceptacja plików „Cookies”),oraz konieczność włączonej obsługi javascript w przeglądarce internetowej,
 8. możliwość odczytywania plików w formacie „.pdf”,
 9. wtyczka Flash w wersji 11 lub nowszy m.in. do oglądania video streamowanego.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Usługi wynikające z niespełnienia przez Usługobiorcę wymagań technicznych.
 11. Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w §2 ust. 3. może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Usługobiorcę.


§ 3. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 1. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną wymagających posiadania konta zostaje zawarta z chwilą zaakceptowania Regulaminu, po uprzednim wypełnieniu przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, podaniu prawdziwych danych osobowych niezbędnych do Świadczenia usług drogą elektroniczną („Rejestracja”).
 2. Usługobiorca, dokonując Rejestracji, może wyrazić zgodę na otrzymywanie Informacji handlowych od Usługodawcy i jego partnerów handlowych. Wyrażenie zgody nie jest niezbędne do zawarcia umowy.
 3. Korzystanie z Usług jest nieodpłatne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia opłat od dowolnych Usług świadczonych w ramach Serwisu lub wprow adzenia nowych płatnych Usług. Świadczenie płatnych Usług zostanie uregulowane osobnym regulaminem, którego zaakceptowanie będzie konieczne do korzystania z tychże Usług.


§ 4. Warunki korzystania z konta portalu
 1. Do korzystania Usług o których mowa w §2 ust. 1 lit. a) niezbędne jest założenie konta. Usługodawca, po Rejestracji, udostępni Usługobiorcy indywidualne konto w Serwisie.
 2. Konto, o którym mowa w §4 ust. 1., zostanie wygenerowane automatycznie po dokonaniu Rejestracji. Konto zostanie aktywowane po kliknięcie w link uwierzytelniający wysłany na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Usługobiorcę w procesie Rejestracji.
 3. Nazwą konta jest login wybierany przez Usługobiorcę.
 4. Zakazuje się dostarczania i rozpowszechniania przez Usługobiorcę w Serwisie treści bezprawnych. W szczególności zobowiązuje się do niezamieszczania i nieprzesyłania w Serwisie treści lub odnośników do stron internetowych:
  1. naruszających prawa i dobra osób trzecich,
  2. wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, kulturowej oraz dotyczącej orientacji seksualnej,
  3. propagujących pornografię lub przemoc,
  4. reklamowych,
  5. niezgodnych z zasadami powszechnie przyjętymi w społeczności internetowej.
 5. Usługobiorca zobowiązany jest również powstrzymać się od wszystkich działań mogących utrudnić dostęp do Serwisu innych Usługobiorców oraz działań zakłócających lub uniemożliwiających funkcjonowanie Serwisu.
 6. Usługobiorca zobowiązany jest także powstrzymać się od wszelkich działań reklamowych i promocyjnych, jakichkolwiek towarów bądź usług, bez uzyskania pisemnej zgody od Usługodawcy.
 7. Usługobiorca może wykorzystywać Usługi dostarczane przez Usługodawcę wyłącznie w celach zgodnych z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 8. W razie zamieszczenia przez Usługobiorcę treści naruszających postanowienia § 4. ust. 4. – 7., Usługodawca ma prawo te treści usunąć.
 9. Usługodawca dołoży starań, żeby Serwis funkcjonował w sposób ciągły. Usługodawca zastrzega, że w funkcjonowaniu Serwisu mogą wystąpić przerwy w celu aktual izacji danych, naprawienia błędów i dokonania innych prac konserwacyjnych.


§ 5. Ochrona danych osobowych
 1. Do przetwarzania danych osobowych stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w związku z przepisami Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) oraz postanowienia Regulaminu.
 2. Przetwarzanie danych dotyczy tylko Usług wymienionych w § 2. ust. 1. lit. a).
 3. Okoliczność, że w przypadku świadczenia Usług wymienionych w § 2. ust. 1. lit. b) dane osobowe nie będą przetwarzane, nie zwalnia Usługobiorcy od obowiązku przestrzegania Regulaminu.
 4. Usługodawca będzie przetwarzał następujące dane Usługobiorcy:
  1. login,
  2. adres poczty elektronicznej,
  3. data urodzenia,
  4. płeć,
  5. lokalizację zamieszkania (nazwa miejscowości),
  6. status: uczeń, student, student pracujący, pracujący, bezrobotny,
  7. linki do wybranych przez Usługobiorcę stron internetowych,
  8. informacje o preferencjach Usługobiorcy: ulubiona tematyka gier, preferowana grafika, platformy sprzętowe, z których korzysta Usługobiorca.
 5. Dane o których mowa w §5 ust. 4 lit.c) – h) będą uznawane za przetwarzane dane osobowe o ile, na ich podstawie możliwe będzie zidentyfikowanie Usługobiorcy lub na podstawie danych o których mowa w §5 ust. 4 lit. a) i b) Usługodawca dokona identyfikacji Usługobiorcy.
 6. Dane o których mowa w § 5. ust. 4. a) i b), są niezbędne do świadczenia Usługi drogą elektroniczną. Usługodawca ma prawo odmówić świadczenia Usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez Usługobiorcę danych wskazanych w poprzednim zdaniu.
 7. Dane, o których mowa w § 5. ust. 4., są udostępniane dobrowolnie i przetwarzane wyłącznie w związku ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę.
 8. Usługodawca będzie przetwarzał dla celów statystycznych i marketingowych następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (Dane eksploatacyjne):
  1. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie danych, o których mowa w § 5. ust. 4.,
  2. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
  3. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  4. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
 9. Dla celów uzyskania danych, o których mowa w § 5. ust. 8. Regulaminu, Usługobiorca wyraża zgodę na przechowywanie przez Usługodawcę na jego komputerze plików typu „Cookies” niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usługi przez Usługodawcę.
 10. Usługobiorca może wycofać zgodę, o której mowa w §5. ust. 9., za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym. Cofnięcie zgody na przechowywanie przez Usługodawcę na komputerze lub innym używanym przez niego urządzeniu telekomunikacyjnym może powodować niemożność dalszego świadczenia Usług przez Usługobiorcę.
 11. Pliki „Cookies” wykorzystywane są w zakresie niezbędnym do działania Serwisu, jak np. przechowywanie identyfikatora sesji i zapamiętywania preferencji konta Usługobiorcy, czy także dla zapewnienia poprawnego działania pewnych funkcjonalności Serwisu. Nie przechowują żadnych danych osobowych Usługobiorcy ani haseł w postaci jawnej.
 12. Usługodawca jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 13. Usługodawca, jako Administrator danych, dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców, w szczególności stosuje zabezpieczenia fizyczne i programowe danych w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieuprawnionych.
 14. Po rozwiązaniu umowy Usługobiorca może przetwarzać dane osobowe, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia Usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z Usługi,
  2. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi.
 15. Usługodawca udziela informacji o danych, o których mowa w §5 ust. 4, organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 16. Usługodawca może przetwarzać dane o których mowa w §5 ust. 4 do innych celów aniżeli związanych ze świadczenie Usług, tylko za wyraźną pisemną zgodą wyrażoną przez Usługobiorcę.


§ 6. Prawa własności intelektualnej
 1. Serwis jako całość chroniony jest prawami autorskimi, które należą do Usługodawcy.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, autorskie prawa majątkowe do utworów (w szczególności grafik, artykułów i zdjęć) zamieszczonych w Serwisie przysługują Usługodawcy. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa.
 3. Poprzez rozpowszechnienie utworów w Serwisie Usługobiorca udziela Usługodawcy licencji niewyłącznej na następujących polach eksploatacji:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magne tycznego oraz techniką cyfrową,
  2. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. a) – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
  3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy do korzystania z wszelkich utworów wytworzonych przez Usługobiorcę w ramach korzystania z Usługi.
 4. Licencja, o której mowa w §6 ust. 3., jest udzielana bezterminowo i bez ograniczeń terytorialnych.
 5. Usługobiorca oświadcza, że jest uprawiony do udzielenia licencji, o której mowa w §6 ust. 3.
 6. W ramach świadczenia Usługi są lub mogą być udostępniane treści nienależące do Usługodawcy. Wyłączną odpowiedzialność za te materiały ponosi podmiot, który je udostępnił. Usługodawca nie monitoruje materiałów umieszczanych przez Usługobiorców pod kątem zgodności z prawem oraz niniejszym Regulaminem.
 7. Korzystanie z Usługi nie przenosi na Usługobiorcę żadnych praw własności intelektualnej. Korzystanie z nich jest uwarunkowane spełnieniem wymogów zawartych w odpowiednich przepisach prawa lub uzyskaniem zgody odpowiedniego podmiotu.


§ 7. Odpowiedzialność
 1. Usługobiorca ma możliwość korzystania z serwisów i usług osób trzecich za pośrednictwem Serwisu poprzez korzystanie z systemu automatycznego przekierowania o którym mowa w §2 ust. 1 a) pkt. 5). Usługodawca nie jest stroną umów o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranych pomiędzy Usługobiorcą a osobą trzecią i nie ponosi odpowiedzialności za te usługi.
 2. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu świadczenia Usługi jest zawarta w odpowiednich przepisach, a niniejszego Regulaminu nie należy odczytywać jako udzielającego dodatkowej gwarancji lub rozszerzania praw Usługobiorcy ponad wymogi ustawowe. W szczególności zaś Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. treści zamieszczane w Serwisie przez Usługobiorców,
  2. jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Serwisu przez Usługobiorców w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem,
  3. treści zamieszczone na stronach internetowych umieszczonych w innych domenach nie będących własnością Usługodawcy, do których hiperłącza zawarto w Serwisie.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z umowy będące następstwem wadliwego sprzętu lub oprogramowania Usługobiorcy.


§ 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na podstawie niniejszego Regulaminu Usługobiorca może składać w formie pisemnej na adres poczty elektronicznej: redakcja@portalmmo.pl.
 2. Usługodawca w celu przyspieszenia procedury rozpatrywania reklamacji zaleca, aby składane reklamacje zawierały co najmniej następujące dane:
  1. oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko i adres elektroniczny) oraz konta, którego reklamacja dotyczy,
  2. przedmiot reklamacji,
  3. okoliczności uzasadniające reklamację.
 3. Wymogi podane w §8 ust. 2 mają jedynie charakter zalecający. Złożenie reklamacji bez zachowania tych wymogów nie wypływa na skuteczność złożonej reklamacji. Usługodawca rozpatruje reklamację bezzwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni roboczych od jej otrzymania.
 4. Usługodawca, rozpatrując reklamację, będzie stosować niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Decyzja dotycząca reklamacji zostanie przekazana Usługobiorcy na adres poczty elektronicznej lub korespondencyjnej podany w reklamacji.


§ 9. Wypowiedzenie umowy
 1. Usługobiorca może wypowiedzieć Umowę o świadczenie Usługi Newsletter ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez zgłoszenie wysłane e-mail ze stosownym żądaniem na adres poczty elektronicznej:kontakt@portalmmo.pl.
 2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym jednostronnym oświadczeniem woli poprzez zgłoszenie chęci usunięcia konta w Serwisie.
 3. Usługobiorcy przysługuje zwłaszcza prawo do usunięcia konta w Serwisie przypadku niezaakceptowania ogłoszonych zmian Regulaminu.
 4. W celu usunięcia konta portalu Usługobiorca wysyła e-mail ze stosownym żądaniem na adres poczty elektronicznej: kontakt@portalmmo.pl.
 5. Usunięcia konta w Serwisie dokonuje Usługodawca bezzwłocznie po otrzymaniu od Usługobiorcy wiadomości zgłaszającej chęć usunięcia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę jednostronnym oświadczeniem woli ze skutkiem natychmiastowym poprzez usunięcie konta portalu w przypadku, gdy Usługobiorca narusza postanowienia Regulaminu lub jego działania są sprzeczne z dobrymi obyczajami, lub gdy są szkodliwe dla Usługodawcy lub innych Usługobiorców.


§ 10. Postanowienia końcowe
 1. Usługobiorca oświadcza, że uzyskał wyczerpujące informacje dotyczące funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez Usługodawcę do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 2. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla takiego typu usług, w szczególności możliwością otrzymania niezamówionej informacji handlowej, obecnością oprogramowania działającego na szkodę Usługobiorcy np. typu malware lub typu spyware, a także możliwość bycia narażonym na cracking lub phishing. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimal izowania wyżej wymienionych zagrożeń.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie.
 4. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Usługobiorcy odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach Serwisu.
 5. Treści zawarte w Serwisie, o ile nie postanowiono inaczej, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 6. Zmiany Regulaminu mogą być wprowadzone w każdym czasie i wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich udostępnienia zmienionego na stronach Serwisu. Zmiana Regulaminu daje Usługobiorcy możliwość wypowiedzenia umowy. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu tych zmian równoznaczne jest z wyrażeniem dla nich akceptacji i zrozumienia.
 7. Usługobiorca korzystając z Serwisu automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 8. Prawem właściwym dla oceny skutków stosowania Regulaminu jest prawo polskie.